تأثیر درصد غذادهی در پرورش فیل‌ماهی (Huso huso) با استفاده از آب دریای خزر در فصول مختلف

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

چکیده

به منظور بررسی رشد فیل­ماهی (Husohuso) در یک دوره پرورش 7 ماهه (خردادماه تا آذرماه) تعداد 200 قطعه فیل­ماهی با میانگین وزن اولیه 5/973 گرم در دو حوضچه بتونی مدور با قطر 6 متر و تراکم 5/3 کیلوگرم در متر مربع با مساحت 28 متر مربع تغذیه و پرورش داده شد. زیست­سنجی ماهیان هر 35 روز یک­بار انجام شد. غذادهی ماهیان با توجه به شرایط محیطی و دمای آب دو تا چهار بار در روز صورت گرفت. در این مدت فاکتورهای دما، اکسیژن، شوری و pH آب به صورت روزانه اندازه­گیری و ثبت گردید، همچنین شاخص­های رشد شامل متوسط وزن، رشد روزانه، ضریب رشد ویژه، افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذا و ضریب چاقی در طول دوره پرورش بررسی گردید. درجه حرارت در طی دوره پرورش از حداقل 2/12 تا حداکثر 5/27 درجه سانتی­گراد و اکسیژن محلول آب در طی دوره پرورش از 2/5 تا 2/7 میلی­گرم در لیتر متغیر بود. در انتهای دوره پرورش وزن نهایی فیل­ماهی از  5/973 گرم به وزن متوسط 3875 گرم رسید. طی این مدت وزن زیتوده اولیه و نهایی به ترتیب 7/194 و 775 کیلوگرم، میزان غذای مصرفی کل دوره 2/898 کیلوگرم و میانگین ضریب تبدیل حدود 5/1 محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها