دوره و شماره: دوره 2، تابستان 98، بهار و تابستان 1398 
1. فرایند تکثیر مصنوعی و پرورش ماهیان خاویاری

صفحه 1-16

محمد پوردهقانی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ رضوان اله کاظمی؛ محمود بهمنی؛ علی حلاجیان؛ مهتاب یارمحمدی


3. تأثیر درصد غذادهی در پرورش فیل‌ماهی (Huso huso) با استفاده از آب دریای خزر در فصول مختلف

صفحه 29-37

اسماعیل حسین نیا؛ علیرضا عاشوری؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ ذبیح ا... پژند؛ جلیل جلیل پور؛ جواد صیادفر؛ امین فرهبد رودبارکی


5. مروری بر تغذیه و پرورش تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897)

صفحه 49-56

رضا قربانی واقعی؛ ایوب یوسفی؛ علیرضا علیپور؛ هوشنگ یگانه


شماره‌های پیشین نشریه