استاندارد برخی پارامترهای بحرانی آب ورودی و خروجی در تراکم های مختلف فیل ماهی

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران

چکیده

    تجزیه‌ مواد جامد در سیستم آبزی­پروری باعث افزایش آمونیاک، نیتریت، نیترات و فسفات و کاهش اکسیژن محلول و در نتیجه باعث کاهش کیفیت آب در گردش می‌شود. در آبزی پروری پایدار با برآورد میزان مواد مغذی آب خروجی حاصل از پرورش ماهی جهت استفاده مجدد می­توان راهکارهای لازم را جهت تصفیه مجدد آن ارائه نمود. در این بررسی بچه فیل ماهیان به درون 12 مخزن 80 لیتری معرفی گردیدند و طی مدت 55 روز آزمایش با تغذیه از جیره غذایی ماهیان خاویاری به میزان 2 درصد وزن بدن طی 4 وعده روزانه مورد تغذیه قرار گرفتند.3 تیمار تراکم شامل تراکم­های 3-2 ، 4-3 و 5-4 کیلوگرم در متر مربع و هر تیمار با سه تکرار در نظر گرفته شد. میزان پارامتر آمونیاک، فسفات، نیتریت و نیترات در تراکم­های 3-2 و 4-3 کیلو گرم در متر مربع اختلافی را نداشتند و این اختلاف در تراکم 5-4 کیلوگرم در متر مربع در مقایسه با تراکم­های پایین­تر بیشتر نمایان گردید. در این بررسی می­توان نتیجه گرفت در سیستم پرورش بچه فیل ماهیان در اندازه­های 100-50 گرمی تراکم 4-3 کیلوگرم در متر مربع از نظر پارامترهای بحرانی آب خروجی جهت استفاده مجدد آب به همراه تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی آن مناسب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها