بر اساس نویسندگان

ب

 • بازاری مقدم، سهیل [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ـ رشت‌ ‌ص. پ: ‌ 3464 ـ 41635
 • بهمنی، محمود [1] مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران. ص.پ: 3464 - 41635
 • بهمنی، محمود [1] مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران
 • بهمنی، محمود [1] مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران، ص.پ: 3464-41635

پ

 • پژند، ذبیح ا... [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 • پژند، ذبیح اله [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران
 • پوردهقانی، محمد [1] مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران
 • پوردهقانی، محمد [1] مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران، ص.پ: 3464-41635
 • پورعلی، حمیدرضا [1] مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران. ص.پ: 3464 - 41635

ج

 • جلیل پور، جلیل [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 • جلیل پور، جلیل [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ـ رشت‌ ‌ص. پ: ‌ 3464 ـ 41635

ح

 • حسین پور، علی [1] مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران. ص.پ: 3464 - 41635
 • حسین نیا، اسماعیل [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 • حلاجیان، علی [1] مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران، ص.پ: 3464-41635
 • حلاجیان، علی [1] موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت‌، ایران، ‌ص. پ: ‌ 3464 ـ 41635
 • حلاجیان، علی [1] مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران

ص

ع

 • عاشوری، علیرضا [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 • عبدالحی، حسینعلی [1] عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران
 • علیپور، علیرضا [1] مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران. ص.پ: 3464 - 41635
 • علیپور، علیرضا [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر
 • علیزاده، مهدی [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ـ رشت‌ ‌ص. پ: ‌ 3464 ـ 41635

ف

ق

ک

 • کاظمی، رضوان اله [1] مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران
 • کاظمی، رضوان اله [1] مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران، ص.پ: 3464-41635
 • کاظمی، رضوان اله [1] موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت‌، ایران، ‌ص. پ: ‌ 3464 ـ 41635
 • کرمی راد، ناصر [1] سازمان شیلات ایران، مدیر کل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان

م

 • محسنی، محمود [1] مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران. ص.پ: 3464 - 41635
 • محسنی، محمود [1] موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت‌، ایران، ‌ص. پ: ‌ 3464 ـ 41635
 • معصوم زاده، مهدی [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ـ رشت‌ ‌ص. پ: ‌ 3464 ـ 41635
 • منصف شکری، مریم [1] مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران

ی

 • یارمحمدی، مهتاب [1] مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران
 • یارمحمدی، مهتاب [1] مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران، ص.پ: 3464-41635
 • یارمحمدی، مهتاب [1] موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت‌، ایران، ‌ص. پ: ‌ 3464 ـ 41635
 • یگانه، هوشنگ [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر
 • یوسفی، ایوب [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر
 • یوسفی جوردهی، ایوب [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
 • یوسفی جوردهی، ایوب [1] مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران
 • یوسفی جوردهی، ایوب [1] مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران، ص.پ: 3464-41635
 • یوسفی جوردهی، ایوب [1] موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت‌، ایران، ‌ص. پ: ‌ 3464 ـ 41635