اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا شناور ماسوله

بهداشت آبزیان رئیس مؤسسه تحقیقات بین ا لمللی تاسماهیان دریای خزر/ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

sejatareeo.ac.ir
09112375847

سردبیر

رضوان اله کاظمی

شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان استادیار پژوهشی / موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

rezkazemi2000atyahoo.com
01334533574

اعضای هیات تحریریه

شهرام عبدالملکی

بیولوژی دریا - ارزیابی ذخایر دانشیار پژوهشی

abdolmaleki2014atgmail.com
09113367570

محمود بهمنی

اندوکرینولوژی آبزیان استاد / سازمان تحقیقات بین المللیتاسماهیان دریای خزر

mahmoudbahmaniatymil.com
09113334450

مهتاب یارمحمدی

تکثیر و پرورش آبزیان- ژنتیک آبزیان استادیار پژوهشی / موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

mahtabyarmohammadiatgmil.com
09113383117

علی بانی

اکوفیزیولوژی آبزیان دانشیار / دانشکده علوم دانشگاه گیلان

ali-bani-2000atyahoo.com
09113365710

حسن فضلی

اکولوژی و ارزیابی معاونت پژووهشی پژوهشکده ساری

hn_fazliatyahoo.com

احمد قناعت پرست

شیلات سازمان شیلات

ahmad.ghanaatparastatgmail.com

سمیه حسن پور

شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان محقق

somayehhsanpoor1982atyahoo.com

مهدی سهراب نژاد

شیلات بخش خصوصی

msohrabnezhadatyahoo.com

مصطفی عقیلی نژاد

شیلات و محیط زیست دانشگاه گرگان

aghilinejhadatyahoo.com

مدیر داخلی

ایوب یوسفی جوردهی

دکتری تخصصی شیلات مدیر بخش فیزیولوژی

ayoub2222002atyahoo.com

کارشناس نشریه

امین فرهبد رودبارکی

کارشناس ارشد بیولوژی دریا کارشناس

amin.farahbod.ratgmail.com