اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار این مجله، ترویج و انتقال یافته‌های تحقیقاتی به اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، پرورش دهندگان و مروجین در حوزه علوم مرتبط با ماهیان خاویاری می باشد. چشم انداز نهایی حاصل از انتشار نشریه ترویجی، ارتقای دانش تخصصی و کاربردی جامعه علمی، تولید کنندگان  و پرورش دهندگان ماهیان خاویاری  در راستای افزایش تولید و درآمد و نیز ارتقای بهره وری در زمینه فوق می باشد