اثر محیط پرورش بر رشد فیل‌ماهی (Huso huso) از مرحله لاروی تا انگشت‌قد

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

چکیده

در این بررسی اثر مکان پرورش روی رشد فیل­ماهی بلوگا (Huso huso Linnaeus, 1758)، از مرحله لاروی تا مرحله بچه­ماهی انگشت­قد مورد بررسی قرار گرفت. لارو فیل­ماهی در وزن 60 میلی­گرم به تیمارهای آزمایشی انتقال داده شد. آزمایش­ها در 3 تیمار شامل تیمار 1 و 2 در مخازن فایبرگلاس (2×2 متر­ مربع) و تیمار 3 در استخرهای خاکی به مساحت 2 هکتار (با سه تکرار) انجام شد. تراکم ماهی در تیمار 1، 2 و 3 به ترتیب 100 ، 150 و 7 قطعه در متر مکعب بود. وزن نهایی ماهیان بعد از 55 روز دوره پرورش، به ترتیب تیمارها 24/0±82/2، 32/0±51/2 و 67/0±3/6 گرم شد. بیشترین ضریب چاقی ماهیان انگشت­قد در مخزن­های فایبرگلاس و بیشترین شاخص رشد ویژه در استخر خاکی به دست آمد. در نتیجه اندازه و توان رشد بچه­ماهیان با قرار گرفتن در شرایط محیطی مختلف، متفاوت است و تراکم یا فضای پرورش در افزایش میزان رشد فیل­ماهی از مرحله لارو تا مرحله انگشت­قد بسیار تاثیر­گذار است.

کلیدواژه‌ها