همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

ایوب یوسفی جوردهی

دکتری تخصصی شیلات مدیر بخش فیزیولوژی

ayoub2222002@yahoo.com

کارشناس نشریه

امین فرهبد رودبارکی

کارشناس ارشد بیولوژی دریا کارشناس

amin.farahbod.r@gmail.com