کاربرد عصاره هیدروالکلی سیر (Allium sativum) در مبارزه با انگل تک یاخته ای خارجی (تریکودینا) در بچه‌تاسماهی ایرانی

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ـ رشت‌ ‌ص. پ: ‌ 3464 ـ 41635

چکیده

    همگام با توسعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور، لزوم توجه به سلامت آبزیان و استفاده از موادی با منشاء طبیعی در مبارزه با عوامل بیماریزای این ماهیان امری ضروری محسوب می­گردد. در این راستا کاربرد گیاهان دارویی به منظور جایگزینی با مواد شیمیایی در کنترل عوامل ایجاد کننده بیماری از جمله انگل­ها حائز اهمیت می­باشند. این مطالعه با هدف تعیین اثر بخشی و تعیین دوز نیمه کشنده عصاره هیدروالکلی سیر در مبارزه با انگل تک­یاخته­ای خارجی (تریکودینا) انجام پذیرفت. بدین منظور، پس از تعیین غلظت­های کشنده (LC50) این عصاره بر روی بچه تاسماهی ایرانی، نسبت به انجام مطالعات تعیین غلظت نیمه­کشنده (EC50) عصاره اقدام گردید. در این مطالعه اثرات کاربرد عصاره سیر بر روی گلبول­های سفید خون نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه شمارش افتراقی گلبولهای سفید خون در مطالعات تعیین EC50 عصاره، نشاندهنده عدم اختلاف معنی­دار در میزان لنفوسیت، مونوسیت و نیز نوتروفیل­ در تیمارهای مختلف بود (P>0.05). غلظت مؤثره عصاره هیدروالکلی سیر بر انگل تریکودینا در محدوده غلظت 50 تا 400 میلی­گرم در لیتر تعیین گردید، بطوریکه غلظت نیمه کشنده عصاره (EC50) طی مدت یک­ساعت حمام برابر 5/172 میلی گرم در لیتر محاسبه شد. بر این اساس، عصاره سیر در دسته ترکیبات با سمیت کم طبقه­بندی شده و جهت جایگزینی با مواد شیمیایی مناسب می­باشد. بنابراین، این عصاره بمنظور از بین­بردن انگل تریکودینا در مزارع پروش ماهیان خاویاری قابل توصیه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


Considering the development of sturgeon farming in the country, the need to pay attention to the health of aquatic animals and the use of natural sources in fighting the pathogenicity of these fish is considered essential. In this regard, the use of medicinal plants is important for control of the disease-causing agents, including parasites, rather than chemicals. This study was conducted to evaluate the efficacy and effective dose of garlic hydroalcoholic extract in the fight against external protozoan parasite (Trichodina). For this purpose, after determination of the lethal concentrations (LC50) of this extract on Persian sturgeon, a study was conducted to determine the effective dose (EC50). In this study, the effects of garlic extract on white blood cells were also investigated. The results of differential white blood cells count in studies of EC50 extracts showed no statistically significant differences in the level of lymphocyte, monocyte and neutrophil in different treatments (P>0.05). The effective concentration of garlic hydroalcoholic extract on Trichodina sp. was determined in the concentration range of 50 to 400 mg/L and this semi effective dose was calculated as 172.5 mg/L for one hour of bath time. This dose was classified in the category of substances with low toxicity and substitution Suitable chemicals. Therefore, this extract is recommended to remove Trichodina parasite in sturgeon fish farms.