فراخوان پذیرش مقاله

از کلیه اساتید، پژوهشگران، محققین و دانشجویان محترم که در این حوزه دارای سوابق علمی و پژوهشی می باشند دعوت می شود تا مقالات ترویجی یا پژوهشی خود را ارسال فرمایند.

محورهای مجله علمی ترویجی:

  • تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری
  • تغذیه ماهیان خاویاریو غذای زنده 
  • ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان خاویاری
  • بوم شناسی ماهیان خاویاری
  • بهداشت و بیماریهای ماهیان خاویاری
  • مهندسی آبزی پروری ماهیان خاویاری
  • صید و عمل آوری ماهیان خاویاری
شماره جاری: دوره 3، پائیز و زمستان 99، بهار و تابستان 1400 

1. کاربرد غذاده‌های مکانیکی در پرورش ماهیان خاویاری

صفحه 1-6

رضا قربانی واقعی؛ ذبیح اله پژند؛ هوشنگ یگانه


2. نقش اکسیژن محلول آب در افزایش تولید فیلماهی (Huso huso) پرورشی جوان

صفحه 7-10

فروزان باقرزاده لاکانی؛ مسعود ستاری؛ رضوان اله کاظمی


شناسنامه نشریه