تعداد مقالات: 11
1. روش‌های کاهش دوره بلوغ در ماهیان خاویاری پرورشی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-22

ایوب یوسفی جوردهی؛ محمود بهمنی؛ علی حلاجیان؛ محمد پوردهقانی؛ رضوان اله کاظمی؛ مهتاب یارمحمدی؛ مریم منصف شکری؛ امین فرهبد رودبارکی


2. فرایند تکثیر مصنوعی و پرورش ماهیان خاویاری

دوره 2، تابستان 98، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-16

محمد پوردهقانی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ رضوان اله کاظمی؛ محمود بهمنی؛ علی حلاجیان؛ مهتاب یارمحمدی


3. بکارگیری روش های ممکن در تشخیص جنسیت ماهیان خاویاری پرورشی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 23-31

علی حلاجیان؛ رضوان اله کاظمی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ محمود محسنی؛ مهتاب یارمحمدی؛ امین فرهبد رودبارکی


4. پرورش ماهیان خاویاری از مرحله لارو تا وزن بیش از 20 گرم با تغذیه از غذای زنده در استخرهای خاکی

دوره 2، تابستان 98، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-28

سید محمد وحید فارابی؛ محمود قانعی تهرانی


5. توسعه پرورش ماهیان خاویاری در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 32-44

حسینعلی عبدالحی؛ ناصر کرمی راد


6. تأثیر درصد غذادهی در پرورش فیل‌ماهی (Huso huso) با استفاده از آب دریای خزر در فصول مختلف

دوره 2، تابستان 98، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-37

اسماعیل حسین نیا؛ علیرضا عاشوری؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ ذبیح ا... پژند؛ جلیل جلیل پور؛ جواد صیادفر؛ امین فرهبد رودبارکی


7. کاربرد عصاره هیدروالکلی سیر (Allium sativum) در مبارزه با انگل تک یاخته ای خارجی (تریکودینا) در بچه‌تاسماهی ایرانی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-55

سهیل بازاری مقدم؛ مهدی معصوم زاده؛ جلیل جلیل پور؛ مهدی علیزاده


8. اثر محیط پرورش بر رشد فیل‌ماهی (Huso huso) از مرحله لاروی تا انگشت‌قد

دوره 2، تابستان 98، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-48

سید محمد وحید فارابی؛ محمود قانعی تهرانی


9. استفاده از اسیدهای آمینه متیونین، لایزین و آلانین در رشد، تغذیه و بازماندگی بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) طی دوره سازگاری به غذای دستی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 56-71

حمیدرضا پورعلی؛ محمود بهمنی؛ محمود محسنی؛ علی حسین پور؛ علیرضا علیپور


10. مروری بر تغذیه و پرورش تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897)

دوره 2، تابستان 98، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-56

رضا قربانی واقعی؛ ایوب یوسفی؛ علیرضا علیپور؛ هوشنگ یگانه


شماره‌های پیشین نشریه